Welfare Assistance

Question:

Ako po ay eighteen years ng naninirahan sa Japan, permanent resident at 38 years old na "Single Mother". Marami akong napasukan trabaho gaya ng obento yasan, pabrika, bed making at iba pa upang maitaguyod ko ang aking mga anak. Ang aking panganay na babae ay third year sa middle school (chugaku san-nen) at ang pangalawa naman ay lalaki na grade five sa elementary (shogaku go-nen). Ang panganay ko ay masipag mag-aral at gustong niya pagkatapos ng high school ay ipagpatuloy sa vocational school (senmongakko) o sa college(daigaku) Sa kasalukuyan ay empleyado ako ng Haken Gaisha (Temporary Staff) at namamasukan sa pabrika na nag inspeksyon ng mga piyesa. Mag-isa lamang akong naghahanap-buhay, ang aking kinikita sa pabrika at ang allowance para sa mga Single Mothers ay aking pinagkakasya upang kami ay makaraos na mag-iina. Nabalitaan ko na sa autumn ay lilipat ang aming pabrika sa ibang lugar at kami ay mawawalan ng trabaho. Ako ay nag-aalala kung maihahanap nila ako ng bagong mapapasukan. Noon nakalipas na apat na buwan ay nawalan ako ng trabaho at nagkautang ako sa aking kaibigan. Talagang hirap na hirap kami noon. Naka-ipon ako ng konti subalit naubos din dahil ibinayad ko dalawang buwan na upa sa apartment.

Sabi ng aking kaibigan na kapag may ipon daw ay hindi maaring humingi ng tulong sa Seikatsu Hogo (Livelihood Assistance). Ako ay nag-aalala na naubos na ang aking konting ipon at wala pa rin akong makitang trabaho. Maari ba akong komunsulta tungkol sa pambayad ko sa apartment, perang magagastos sa entrance examination at pag-aaral ng aking panganay na anak na talagang masikap namang mag-aral.

Advice:

Noong nakaraang April ay may ipinatupad na bagong sistema na kung may posibilidad na mawalan ng tirahan, nawalan ng hanap-buhay at mauubos na rin ang naiipon pera subalit hindi umabot sa mga pamantayan ng Seikatsu Hogo. Sa sitwasyon ito ay nasa krisis at nanganganib ang pamumuhay ng aplikante, na ang tawag sa Nihongo ay "Seikatsu Konkyusha" (Poor/Needy). May mga consultation windows na itinatag at maari kang komunsulta kung saan ka nasasakop na (City/Ward Office).

Ang una mong dapat gawin ay ipaliwanag na mabuti sa kanila ang kalagayan ng iyong pamilya, trabaho at iba pa na may kaugnayan sa inyong pamumuhay. Pagkatapos nito ay kasama mo silang mag-iisip kung ano ang nararapat na suporta para sa inyong mag-iina. Maari din sumangguni ang mga taong bata pa ang edad subalit hindi makapag hanap-buhay dahil may physical o kaya ay mental na karamdaman. Ang layunin nito ay magkaroon ng lipunan na panatag ang damdamin ng sinuman, maayos na mamuhay at makapag trabaho para sa kinabukasan. Kung mayroon pa kayong mga katanungan ay maari kayong tumawag/makipag ugnayan sa amin sa Counseling Center for Women (CCW).

Free dial: 0120-123-397

Cell phone: 090-8001-4695

Tagalog: Lunes, Martes, Huwebes

Oras: 10:00 ~ 17:00

ccwjp LINE QR code:

ccwjpQRコード.jpg