Sugarol Na Asawa

Question:

     Ako po ay isang permanent resident dito at 40 years old na Filipina. Japanese ang aking asawa at may anak kaming lalaki na grade three sa elementarya (shogaku san-nen).  Ang aking asawa ay may matatag na hanap-buhay kahit na maliit lamang ang kanyang kinikita noong siya ay empleyado pa sa isang kompanya. Subalit noong nakaraang dalawang taon ay na bankrupt ang kanilang kompanya at nawalan siya ng trabaho. May dalawa akong part-time job upang matugunan ang aming mga pangangailangan sa buhay.  Paminsan-minsan ay nag part-time job din siya at kalahati lamang ng pambayad sa upa sa apartment ang kanyang ibinibigay sa akin. Sa pachinko at sugal lamang niya parating inuubos ang kanyang kinikita. Maraming beses din na kinuha niya ang itinatabi kong pera sa aking wallet na pambili namin ng pagkain. Pinakiusapan ko siya nang maraming beses na huminto na sa pachinko at pagsusugal at sa halip ay mag trabaho na lamang. Sabi niya [Walang Galang] habang sinisigawan at pinagbabato niya ako ng kahit anong kanyang mahawakan.

    Ang anak namin ay natatakot din na lumapit sa kanya. May anak ako sa una kong asawa at nasa Pilipinas. Nais ko siyang papuntahin dito sa isang taon, para dito na siya mag Junior High School. Nalilito ako kung makikipag divorce sa kanya subalit kung ganito at walang pagbabago sa aming sitwasyon, at para din sa aming kinabukasan ay makabubuti pang mag hiwalay na lamang kami.

    Sa kasalukuyan ay nabubuhay kami sa kinikita ko sa aking part-time job at sa ibinibigay na child allowance (jidoteate) ng gobyerno. Lilipat na lang ako sa murang apartment upang makatipid sa renta para sa aming mag-ina. Nais kong makuha ang custody ng aming anak. Ang hindi ko matiyak ay kung papayag siyang mag divorce kami.

     Maari ko po bang malaman kung ano ang mga nararapat kong gawin at ihanda para sa pagsisimula naming mag-ina?

 Answer:

     Walang permanenteng trabaho ang iyong asawa at abala sa pachinko, sugal atbp. habang kayong pamilya niya ang nagdurusa sa pinansyal, ito ay tinatawag na economic violence (DV). Sinisigawan ka at pinagbabato sa harap ng inyong anak, dahilan upang matakot ang bata at ito din ay maituturing na pananakit.

     Kung kayo ay mag divorce ay kailangan ninyong pag-usapan ang tungkol sa custody at pagpapalaki sa bata. Kung hindi malulutas sa maayos na usapan ay ang unang kinakailangan mong gawin ay maghiwalay kayo ng tirahan. Pagkatapos nito ay sa Family Court na didisisyunan ang mga usapin ligal.

    Para sa iyong kaso ay dapat mong unang planuhin kung paano kayo makakalipat  na mag-ina sa ligtas na lugar. Dapat mo din kumpirmahin na hindi niya kayo guguluhin sa bago ninyong tirahan. Baka puntahan niya kayo at hingan ng pera o baka kunin niya ang bata at kung saan dalhin. Tungkol sa child allowance ay nakarehistro lamang sa "Head of a Household", halimbawa ay sa ama. Kahit maghiwalay kayo ng tirahan ay hindi maililipat ito sa iyong pangalan at dapat mo itong tandaan. Kapag kayo ay nag divorce na, nakuha mo ang custody ng bata at ikaw ang magpapalaki sa kanya ay maari mong ipalipat sa iyong pangangalaga ang child allowance.

     Amin din ipinapayo na makabubuting bago kayo lumipat ng tirahan ay kumonsulta ka sa inyong munisipyo (ward/city office) at iparating sa kanila ang sitwasyon ninyong mag-asawa pati na rin ang tungkol sa kinabukasan ninyong mag-ina. May mga bihasa silang staff na in-charge na magpapayo sa iyo. Kung mayroon pa kayong mga katanungan ay tumawag lamang sa amin sa Counseling Center for Women (CCW).

Free dial: 0120-123-397

Cell phone: 090-8001-4695

Tagalog: Lunes, Martes, Huwebes

Oras: 10:00 ~ 17:00

ccwjp LINE QR code:

ccwjpQRコード.jpg