Rehistro Ng Anak

Question:

Ako ay 35 years old na Filipina. Ang aking visa ay 3 years na "Spouse of Japanese" o "Nihonjin no Haigusha". May tatlo kaming anak. Labing dalawang taon na ang nakalipas noon una kong makilala ang asawa kong Japanese na si T. San.  Nang panahon iyon ako ay isang "entertainer" dito at nagsasama pa kami ng unang kong asawa na si K. San. Subalit hindi niya inasikaso ang mga nararapat na proseso tungkol sa aking visa at ako ay naging "over-stay", kaya kami ay nagkahiwalay. Pagkatapos nito ay nagsimula kaming mamuhay na mag-asawa ni T. San at ipinagbuntis ko ang aking anak na panganay na babae. Nais naming mag pasa ng Marriage Contract o "Kon-in Todoke" subalit hindi pa ako divorce kay K. San. Ito din ang dahilan kaya hindi ako makakuha ng "Single Certification" sa Pilipinas. Eleven years old na ang aking panganay na anak ngayon.  Pagkapanganak ko sa kanya ay ay nag submit ako ng "Divorce Paper" o "Rikon Todoke" dito sa Japan sa una kong asawang si K. San at naayos din ang aking Single Certification o "Dokushin Shomeisho". Pagkalipas ng dalawang taon ay nakapagpakasal kami ni T. San at nabigyan ako ng visa na "Nihonjin Haigusha".  Nabiyayaan pa kami at aking isinilang ang pangalawa naming anak na lalaki na 8 years old at ang bunso namin ay babae na 6 years old. Two years ago ay naaksidente ang aking asawa sa kanyang pinagtatrabahuhan at hindi na siya makapag trabaho gaya ng dati. Sa kasalukuyan kaming mag-anak ay nabubuhay sa tulong ng kanyang "Disability Pension" o "Shougai Nenkin" at ang kinikita ko sa aking part-time job sa pabrika. 

Kami ay lubhang nag-aalala sa "Family Register" o "Koseki" ng aking panganay na anak. Malaking tulong din sa amin kung kami ay makatatanggap ng "Child Allowance" o "Kodomo Teate". Ang kanyang naging ama sa family registry ay ang dati kong asawang si K. San. Nais namin ayusin ang tungkol dito subalit wala na kaming contact ni K.San at hindi namin alam ang kanyang kinaroroonan. Malaki ba ng magagastos sa pag proseso nito dahil kami ay talagang nag-aalala sa kanyang katayuan?

 Advice:

Ang talagang tunay na ama ng iyong panganay na anak na babae ay ang asawa mo ngayon na si T. San. Nagkataon na ikaw ay kasal pa kay K. San noon siya ay iyong ipinanganak at ayon sa batas siya ay naging anak ni K.San. Sa ganitong kaso ay kinakailangan ninyong patunayan sa korte na wala silang "Biological Relationship" o "Oyako Kankei". Aming ipinapayo na sumangguni kayo sa abogado (Houteras) para sa ligal na konsultasyon. Kahit na hindi under ng "Seikatsu Hogo" o "Livelihood Assistance" kung ang income ng mag-anak ay maliit ay maari din isangguni ang tungkol sa pambayad sa abogado. Kung mayroon ka pang hindi maintindihan ay maari mo kaming tawagan sa CCW (Counseling Center for Women).

Free dial: 0120-123-397

Cell phone: 090-8001-4695

Tagalog: Lunes, Martes, Huwebes

Oras: 10:00 ~ 17:00

ccwjp LINE QR code:

ccwjpQRコード.jpg