Psychological Violence 

Question:

Ang aking pamilya ay binubuo ng asawa kong Japanese, ang aming anak (Japanese) na kindergarten at ang anak ko sa una sa Filipino (grade two sa elementary) ngayon. Limang buwan din siyang walang trabaho kaya ako ay nag part-time job. Nitong mga nakakarang araw ay nakakita na raw siya kaya nagtatrabaho na siya ulit ngayon. Papasok siya sa trabaho ng hapon at umaga na ang uwi niya. Subalit hindi siya nag iintrega ng sweldo sa akin at wala naman anuman paliwanag.  Kapag sinasabi ko sa kanya ang tungkol sa aming gastusin ay bigla na lamang sasabihin na "Hihiwalayan o (Divorce)" kita.  Parati niya akong tinatakot tungkol sa divorce.  Sabi ng kaibigan ko ay nag pupunta raw sa Philippine Pub (snack bar) ang asawa ko. Lubha akong nag-aalala sa nangyayari sa amin kaya hindi rin ako makakain. Okay lang na mag divorce kami pero ang inaalala ko ay maliit pa ang aming anak.  At saka ang isa ko pang anak ay Filipino national. Ako rin ay "spouse visa holder" pa lamang kaya nag-aalala rin akong makipag divorce sa kanya.

Advice:

  Kahit na walang "Physical Violence" subalit pinapahirapan naman niya ang iyong kalooban at ito ay "Psychological Violence". Ang mahirap ay kung magkakasakit ka dahil dito at mas magiging kawawa ang iyong mga anak. Para sa inyong kapakanan ay maari kang kumonsulta tungkol sa mga batas ng Hapon at mga public welfare assistance.

Kung mayroon ka pang mga katanungan ay maari mo kaming tawagan sa Counseling Center for Women.

Free dial: 0120-123-397

Cell phone: 090-8001-4695

Tagalog: Lunes, Martes, Huwebes

Oras: 10:00 ~ 17:00

ccwjp  LINE  QR code:

ccwjpQRコード.jpg