Protekta para sa Bagong Tirahan ng Biktima ng DV

Q. Ako ay humiwalay sa aking asawa dahil sa "domestic violence" at kami ng aking anak ay nakatira ngayon sa lugar na sikreto sa kanya.  Baka patayin niya kami kung kami ay kanyang makikita at hindi niya papayagan na lumabas ng bahay., At hindi rin niya kami papahintulutan na mabuhay ng normal.  Talagang hinahanap niya kami kaya pati na rin ang aking kaibigan ay natatakot na magkaroon ng problema.  Mapalad ako na nakakita ng bagong tirahan at trabaho subalit hindi ko ito gustong ipaalam kahit kanino , at para na rin sa kaligtasan at kapanatagan naming mag-ina.  Sinabihan ako ng abogado (na kinunsulta ko tungkol sa divorce) na may pamamaraan na maari kong irihistro ang aming bagong address ng sikreto upang hindi malaman ng aking asawa.  Maari ko pang malaman mabuti ang tungkol ditto?.

A. Maaring kumuha ang iyong asawa ng "record of residence " (JUMINHYO) ng buong pamilya dahil kayo ay ligal na mag-asawa pa.  Ang iyong "record of residence " ay maliwanag na kasama sa kanyang "record of residence ".  Kaya ang bago mong address ay madaling mahahanap dahil ito ay nakapaloob sa luma ninyong certificate. Posible rin na bigla na lamang siyang pumunta ng sikreto sa iyong apartment, kung hindi mo talaga pag-iingatan na malaman niya ang bago mong address. Sa kaso mo ay mas makabubuti na kumunsulta ka tungkol sa limitasyon ng "issuance ng residence certificate" sa municipality (city/ward/town/village) office kung saan ka nakatira.  Ang tawag sa sistemang ito ay "Support Measures for DV, Stalker, or Child Abuse Victim" upang maprotektahan ang kanilang kaligtasan at tirahan (address).  Kung ikaw ay mag-aaplay ng ganitong suporta, ang municipality (city/ward/town/village) office ay hindi mag lalabas ng records ng iyong registration certificate, kahit na i-request ng iyong asawa, paraan upang hanapin ka.  Kaya nga mas mainam na kumunsulta ka muna tungkol sa sistemang ito bago ka mag parehistro ng bagong address.  Ang mga requirements sa aplikasyon ay mag kakaiba sa bawat municipality (city/ward/town/village) office sa buong Japan.  Subalit ang pangkaraniwan na pamamaraan ay dapat kang pumunta sa Police o sa Spousal Violence Counseling and Support Centers at iba pa, at mag fill-up ka ng application form  para sa "Support Measures for Domestic Violence".

Kung madesisyonan na kailangan mo ng ganitong suporta ay isusulat nila ito sa iyong application form.  Ito ay dapat mong dalhin sa municipality (city/ward/town/village) office. Ito ang pangkaraniwang sistema dito sa Japan.

Subalit ang pamamaraan na ito ay hindi perpekto, dahil kung ang iyong asawa ay mag-hire ng abogado bilang kanyang representante at ang abogadong ito ay mag-request ng iyong kompletong "certificate of records" para gamitin sa negosyo.  Kaya nga may mga biktima na inihihinto muna ang pag papalit ng address kahit na nahihirapan silang mamuhay ng normal.

Kung mayroon ka pang mga katanungan ay maari mo kaming tawagan sa Counseling Center for Women

Free dial: 0120-123-397

Cell phone: 090-8001-4695

Tagalog: Lunes, Martes, Huwebes

Oras: 10:00 ~ 17:00

ccwjp LINE QR code:

ccwjpQRコード.jpg