Protection Order

Q.  Ako ay isang babae at                       ang aking nasyonalidad.  Maraming beses na akong sinaktan ng aking asawa at lagi niya akong tinatakot na papatayin kung ako ay tatakas.  Sa aming City/Ward Office ay may DV Consultation Section, at nilakasan ko ang loob kong komunsulta.  Sa aming pag-uusap ng Woman Counselor ay nabanggit niya ang tungkol sa Protection Order (Hogo Meirei) subalit hindi ko lahat naintindihan.  Ang Protection Order (Hogo Meirei) sa madaling paliwanag, ay utos na dapat lumabas ng bahay ang asawa sa loob ng dalawang buwan (2 months).  Ito ba ay para sa kaligtasan naming mag-ina?  Kung maari din na malaman ko ang kaibahan nito sa Order Prohibiting Approach to the Victim (Sekkin Kinshi Meirei) o utos na nagbabawal sa paglapit sa biktima.

A. Ang  Order to Vacate (Taikyo Meirei) o utos na lisanin ang bahay na tinitirahan ng mag-asawa ay isang uri ng Protection Order (Hogo Meirei).  Ang dahilan nito ay upang mapigilan ang DV o panganib na dinaranas ng mag-ina.  Upang mabigyan din ng panahon na maihanda ang kalooban at paligid na paglilipatan ng mag-ina sa ligtas na lugar.  At ang isa pang uri ng Protection Order (Hogo Meirei) ay ang tinatawag na Order Prohibiting Approach to the Victim(Sekkin Kinshi Meirei) o utos na nagbabawal sa paglapit sa biktima.  Hinihiling na ikaw ay lilipat ng tirahan malayo sa bahay na tinitirahan ninyong mag-asawa.  Sa loob ng anim na buwan (6 months) ay ipinagbabawal na lumapit sa iyong bagong tinitirahan, lugar na iyong pinag tatrabahuhan at iba pa ang iyong asawa.  At kung ang iyong anak ay malalagay sa panganib, ay maaari din humiling ng "Order Prohibiting Approach to Child/ren" o utos na nagbabawal sa paglapit sa anak o mga anak.   Ang aplikasyon ay hihilingin mo sa Korte.

Kung mayroon ka pang mga katanungan ay maari mo kaming tawagan sa Counseling Center for Women.

Free dial: 0120-123-397

Tagalog: Lunes, Martes, Huwebes

Oras: 10:00 ~ 17:00

ccwjp LINE QR code:

ccwjpQRコード.jpg