Pananakit sa Step Child

Q. Ako ay may anak na lalaki sa una kong asawa at dinala ko siya dito sa Japan.  Nag-asawa ulit ako ng Hapon at kami ay nagka-anak, kaya apat kaming lahat sa pamilya.  Maayos naman ang aming pagsasama at mahal niya ang aming anak. Subalit nag umpisa ang aming problema ng dumating na dito ang aking anak sa una (nasa Elementarya).  Nag-umpisa niyang sinaktan ang aking anak at ito ay napaulit ng ilang beses.  Ang naging dahilan ay hindi nakikinig sa kanya ang anak ko.  Nag-iiyak ng matindi ang aking anak at siguro ay may nakarinig na kapit-bahay na nagsumbong o kaya ang school na pinasukan ng aking anak ay nag-report sa "Jidou Soudan Jyo" (Child Consultation Center).  Hindi ko alam kung saan nanggaling ang impormasyon, may pumunta na lang sa amin Staff ng "Jidou Soudan Jyo" at tinanong ako ng ibat-ibat bagay tungkol sa aking anak. Wala akong alam tungkol sa "Jidou Soudan Jyo" at hindi ko rin alam ang kanilang pakay.  Ako ay lubhang nag-aalala na baka sa susunod lalo niyang sasaktan ang anak ko.  Hindi rin ako makapagtrabaho ng maayos. 

A. Ang Child Consultation Center (Jidou Soudan Jyo) ay opisyal na institusyon na tumatanggap ng konsultasyon sa mga batang wala pang labing walong gulang (18 yrs. old).  Sila ay tumutugon sa mga konsultasyon tungkol sa kalusugan, mga batang may pisikal at mental na kapansanan, napapabayaan, pagpapalaki at iba pa.  Konsultasyon tungkol sa mga bata naging biktima ng DV at binibigyan ng pansamantalang proteksyon (emergency) ang mga batang nagkakaroon ng mabibigat na problema gaya ng nawawala ang magulang, namatay, may sakit, nag divorce at iba pa. Kapag sila ay nakatanggap ng report o tawag ukol sa "child-abuse", tungkulin nila na puntahan kaagad upang konpirmahin ang kaligtasan ng bata sa loob ng 48 oras.  Kaya pumunta sa inyong bahay ang taga Jidou Soudan Jyo ay upang tiyakin ang kaligtasan ng iyong anak. Kung ikaw ay nag-aalala tungkol sa pananakit ng iyong asawa sa iyong anak ay mas makabubuti na kumunsulta ka sa Center ng Jidou Soudan Jyo.  Ito rin ay maaring may malaking maitutulong para sa iyong anak. 

Kung mayroon ka pang mga katanungan ay maari mo kaming tawagan sa Counseling Center for Women

Free dial: 0120-123-397

Cell phone: 090-8001-4695

Tagalog: Lunes, Martes, Huwebes

Oras: 10:00 ~ 17:00

ccwjp LINE QR code:

ccwjpQRコード.jpg