Pagpapalit Ng Address

Question:

Anim na taon na po akong kasal sa Japanese at may 3 yrs na "spouse visa". May anak kaming five yrs. old at Japanese din ang nasyonalidad.  Empleyado ang aking asawa sa isang kompanya. Noon isang taon ay nagka pasa-pasa ang aking katawan dahil sa kanyang pangbubugbog kaya tumawag ako ng pulis. Binalaan siya ng pulis kaya nahinto ang kanyang pananakit.  Subalit ang kapalit naman nito ay hindi na siya nagbigay ng pang gastos sa bahay. Kaya napilitan din akong mangutang sa aking mga kaibigan. Hindi din ako makapag trabaho ng mahabang oras dahil maliit pa ang aming anak.

Talagang problemado ako kaya inuwi at pina-alagaan ko muna ang aking anak sa nanay ko sa Phils. Pagkatapos ng dalawang buwan ay bumalik ako dito at nakitira sa aking kaibigan. Nagtrabaho ako at nag babayad din ng upa sa bahay sa kanya. Nagtitipid akong mabuti kaya nakapag papada ako ng pera sa Phils. Two yrs. pa ang natitira sa aking visa kaya sa palagay ko ay okay lang. Subalit sabi ng aking kaibigan, ayon daw sa bagong Immigration Law, kapag magkahiwalay daw ang mag-asawa ay dapat i-report sa kanila ang bago mong address sa loob ng 3 months. Ayokong malaman niya ang tinitirhan ko ngayon saka Japanese naman ang aming anak kaya wala naman siguro akong problema sa visa. Maari ko bang malaman ang tamang impormasyon tungkol dito sa wikang Tagalog.

  Advice:

 Noong July 2013, ay nagkaroon ng pagbabago sa batas ng Immigration. Ayon sa patakaran, kapag ikaw ay lumipat ng tirahan ay dapat mong i-report ang bago mong address sa loob ng dalawang Linggo.  Ang legal na mag-asawa subalit magkahiwalay na namumuhay ng higit sa anim na buwan at ito ay pinag walang bahala lamang ay may may posibilidad na bawiin (i-revoke) ang visa. Sa kaso naman ng biktima ng Domestic Violence (DV) ay dapat agad na kumonsulta sa inyong city/ward office. Lalo pa nga at talagang wala ka ng magawa kundi ang lumabas kayo ng bahay na mag-ina.  At kung papaano kayo mabubuhay ay mas makabubuti isangguni mo ito agad.  Kung ikaw ay nag-aalala ay tumawag ka lamang sa amin sa (Counseling Center for Women).

Free dial: 0120-123-397

Cell phone: 090-8001-4695

Tagalog: Lunes, Martes, Huwebes

Oras: 10:00 ~ 17:00

ccwjp LINE QR code:

ccwjpQRコード.jpg