My Number

Question:

    Ako ay isang Single Mother na Filipina at may dalawang maliliit na anak, at parehong babae.   Sila ay mga Japanese national, samantalang ako naman ay permanent resident.  Nakita ko sa news ang tungkol sa Indibidwal na Numero na tinatawag din na [Aking Numero or "My Number"]. Narinig ko din na ang bawat isa ay padadalhan ng abiso (notice) mula sa Oktubre. Ano ba abisong ito?  Kailangan bang sagutin ko agad ito?  Kaming tatlo lamang na mag-iina ang magkakasama sa bahay kaya ako ay nag-aalala.  Ako din ay nahihirapan na bumasa ng Kanji, at kung matanggap ko na ito ay ano ba ang nararapat kong gawin?

Advice:

    Ang [Aking Numero or "My Number"] ay mga importanteng pinag sama-samang personal na impormasyon na may kinalaman sa residence record, buwis, child allowance at pensyon sa isang card na may itinalagang numero [Indibidwal Number Card]. Ang lahat na may residence record (bata man o matanda), ang bawat isa ay may nakalaan numero. Ito ay magagamit mula sa Enero, 2016. Ang una at pangunahin magsasagawa ng sistemang ito ay ang munisipyo. Para sa mga nagtatrabaho na binabawasan ng buwis ay kailangan na ipaalam ang numerong ito sa inyong kompanya.

    May dalawang mahalagang bagay na dapat tandaan at pag-ingatan tungkol sa card na ito.

1.)    Ang card na ito ay naglalaman ng mga impormasyon tungkol sa residence record, computation ng buwis at iba pa. Kaya ang munisipyo, kompanya at iba pang nararapat na ahensya lamang ang dapat makaalam ng inyong numero. Para sa inyong proteksyon ay mas makabubuting huwag ipaalam kahit kanino ito. Labag din sa batas ang kumuha ng "Indibidwal na Numero" nang ibang tao. Dapat tayong maging maingat.

2.)    Ang paraan ng pagtanggap ng card na ito ay maaring alamin sa kanilang opisyal website. Magsisimula ang pamamahagi ng abiso "Notification Card" at "Application Form" na may nakalakip na sobre sa Oktubre, 2015 via "Special Delivery".  Mangyari lamang na sagutan ang form at ibalik sa nakasaad na address sa sobre.

 English Website: http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/gaiyou.html 

Kung mayroon kayong gustong ikonsulta, mga alalahanin at iba pa ay maari kayong tumawag sa amin sa Counseling Center for Women (CCW).

Free dial: 0120-123-397

Cell phone: 090-8001-4695

Tagalog: Lunes, Martes, Huwebes

Oras: 10:00 ~ 17:00

ccwjp LINE QR code:

ccwjpQRコード.jpg