Kompensasyon

Q. Nagdesisyon akong makipag divorce dahil sa Domestic Violence (DV) ng aking asawa, umalis ako ng bahay, naghanap ng abogado at naumpisahan na ang aming paghaharap sa korte.  Isang beses lang siyang dumating sa aming pag-uusap (mediation) para sa aming divorce at natapos ito na wala kaming napag kasunduan.  Dahil nga hindi alam ang kanyang kinaroroonan (missing).  At pagkatapos nito ay hindi rin siya nagpakita ulit kahit isang beses sa korte.  Lumabas ang final desisyon o hatol ng korte kahit hindi humarap ang aking asawa, para sa child support plus kompensasyon na \3,000,000.  Subalit sa aking palagay ang hatol na ito ng korte ay hindi alam ng aking asawa.

Gusto ko sanang umuwi sa aking bansa na kasama ang aking anak subalit wala kaming pera na gagastusin.  Kung matatanggap ko ang kompensasyon, ito ay malaking tulong sa aming mag-ina.  Subalit ang aking asawa ay hindi na nakatira sa address na nakarihistro sa kanyang residence certificate.  Mayroon pa bang ibang paraan para mabayaran niya ako ng kompensasyon at child support?  Maraming beses din akong kumunsulta sa aking mga biyenan tungkol sa DV ng kanilang anak subalit hindi naman sila nakialam.  Sa ngayon ay alam ko naman kung nasaan sila.  At kung tungkol sa pera ay pangkaraniwan ang kanilang pamumuhay.  Sa aking kaso na dapat sana na bayaran ako ng aking asawa, ay maari bang pabayaran ko ito sa kanyang mga magulang?

A. Natapos ang inyong kaso sa korte na hindi siya humarap o nagpapakita, at sa aking palagay ay wala siyang pagkakataon na tumutol sa iyong mga hiniling at ito ay hinatulan ng korte.  Sa katotohanan, ang tanong ay kung mapagbabayad mo ba siya ng child support at kompensasyon?  Nawawala ang iyong asawa pero gawin mo ang lahat na magagawa mo na mahanap siya at pagbayarin mo siya.  Kapag nalaman mo na ang tungkol sa kanya at siya ay may maayos na trabaho ay baka mabigyan ka naman.  May mga kaso na hindi kayang mabayaran ng buo ang kompensasyon at kung mangyari ito ay ipinapayo ko na pag-isipan mo na hatiin ng ilang beses ang pagbabayad.

Pero siya ay nawawala at wala kang alam sa kanya.  Kung sakali siya ay walang mga ari-arian (assets), nakalulungkot sabihin na wala kang pag-asa na makakuha ng child support at kompensasyon.

Sa iyong mungkahi na ang kanyang mga magulang ang sumagot ng kanyang obligasyon sa iyo.  Hindi maaring idahilan na sila ay mga magulang at ito ay kanilang responsibilidad. 

Paalala:  Kapag nakauwi na kayo sa iyong bansa, ay may mga kaso na hindi ipinapadala ng ama (nasa Japan) sa bata ang child support.  Pag-isipan mong mabuti ito.  At ang nangyayari ay hindi na makabalik sa Japan upang iayos ang mga papeles para kolektahin ang child support.  Ito ay problema dahil kung uuwi kayong mag-ina ay may "risk" na ganito. 

Kung mayroon ka pang mga katanungan ay maari mo kaming tawagan sa Counseling Center for Women

Free dial: 0120-123-397

Cell phone: 090-8001-4695

Tagalog: Lunes, Martes, Huwebes

Oras: 10:00 ~ 17:00

ccwjp LINE QR code:

ccwjpQRコード.jpg