Kapabayaan sa bata (Child Negligence)

Q. Ako ay Single Parent at may dalawang taon gulang na anak.  Nang malaman niya na ako ay buntis nagtapat siyang may pamilya na siya pero inangkin niya sa ligal na pamaraan at nirihistro pa rin ito bilang kanyang anak (child recognition).  Subalit nitong mga nakakaraang araw siya ay nawawala.  Ang aking anak ay Japanese at ako naman ay long term visa holder, kaya ayon sa batas ay wala naman problema.  Gusto ko sanang ipasok sa Hoikuen (Day Nursery) ang bata subalit nalaman ko na walang bakante kaya hindi ko na itinuloy ang aking balak.  Para matugunan ang pangangailangan naming mag-ina at makapag padala rin ako ng pera sa aking pamilya sa aking bansa ay nagtrabaho ako ng part-time sa gabi.  Iniiwan kong mag-isa ang aking anak sa aming Apartment.

Nagkataon minsan na nagising ang aking anak at lumabas siya ng Apartment na naka pajama lamang.  May nakakita sa kanya na kapit-bahay at ini-report sa Jido Sodan Jo (Child Consultation Center) at agad binigyan ng Emergency Protection.  Pagkatapos nito ako ay inimbistigahan at kahit isang Linggo na ang lumipas ay hindi pa rin siya maibalik sa akin.  Ako raw ay pabayang magulang.  Subalit ako ang ina ng bata.  Paano ko kaya mababawi ang aking anak?

A. Iniiwan mong mag-isa ang iyong anak sapagkat kailangan mong maghanapbuhay, dahil walang rin bakante sa hoikuen o sa paalagaan ng bata at wala rin ang mga kailangan mong suporta kaya nadala siya sa Jidou Soudan Jyo at nabigyan ng Emergency Protection.  Ikinalulungkot namin ang nangyari sa iyong anak, subalit dito sa Japan kapag iniwan mag-isa sa bahay ang maliit na bata ay talagang ganito ang mangyayari.  Ang unang mong dapat gawin para mabalik ulit siya sa iyo (kahit hindi mo na siya iiwan mag-isa sa bahay) ay kailangan siguraduhin mo na ang kanyang lalakihan kapaligiran ay maayos.  Dahil kung hindi mo ito maihanda ay posibleng mapipilitan ka uling mag part time sa gabi dahil gusto mong kumita para sa inyong ikabubuhay.    

May mga suporta para sa mga Single Parent na maari mong aplayan.  Halimbawa, Jido- Teate (Child Assistance) mula (idad below isang taon hanggang matapos ang Junior High School), Government Assistance o suporta para sa pagpapalaki ng bata para sa pamilya may problemang pinansyal, Jidou Fuyou Teate (Child Rearing Assistance for Single Parent) para doon sa mga Single Parent na nagpapalaki ng bata. Nakatanggap ka na ba ng mga assistance na ito?. Pag isipan mo rin na umaplay sa mga Pampublikong Pabahay (Public Housing) na ang mga upa ay mura lamang.  Magpunta ka ulit sa Hello Work at maghanap ng trabahong pang-araw.  Mag aplay ka ulit sa Hoikuen o sa paalagaan ng bata.  Gawin mo ang mga ito kahit ilang beses.  At para naman sa iba pang Welfare Assistance, ay may emergency Livelihood Assistance (Seikatsu Hogo) atbp. na maaring konsultahin komporme sa kaso.  Magiging matatag ang inyong pamumuhay.  Sana ay maintindihan mo rin na dapat na walang maging problema at mabubuhay kayo ng maayos na hindi mo isasakripisyo ang ibang bagay. 

Mahalaga talaga kung papaano kayo mabubuhay, subalit kung iiwan mong mag-isa ang 2 yrs. old mong anak na walang kasama ay hindi mapapanatag ang iyong kalooban.  Ito rin ay makaka apekto sa paglaki niya at kung titingnan ayon sa kaligtasan ng bata ito ay magiging malaking problema.

Kung mayroon ka pang mga katanungan ay maari mo kaming tawagan sa Counseling Center for Women

Free dial: 0120-123-397

Cell phone: 090-8001-4695

Tagalog: Lunes, Martes, Huwebes

Oras: 10:00 ~ 17:00

ccwjp LINE QR code:

ccwjpQRコード.jpg