Hotline Service

Tulong at konsultasyon para sa mga dayuhan kababaihan na nahihirapang makipag-usap sa Nihongo.

Mga wikang magagamit sa konsultasyon, Thai, Tagalog, Intsik, Koreano, Espanyol, Portuges at Ingles.

Mga pangunahing paksa, biktima ng human trafficking (trafficking in persons),  dayuhang kababaihan na biktima ng DV,  dayuhang kababaihan na nagdudusa mula sa sigalot sa mga kamiyembro ng pamilya sa pagitan ng mga internasyonal marriage ,  dayuhang kababaihan na naghihirap dahil  sa pang- aabuso sa bata  (child abuse), at  single parent  na may mga problema sa buhay, legal at pang kalusugan dito sa Japan.

 Free dial: 0120-123-397

Tagalog: Lunes, Martes, Huwebes

Oras: 10:00 ~ 17:00

ccwjp LINE QR code:

ccwjpQRコード.jpg