Family Dependent Visa

Question:

Ako ay Filipina at kasal sa kapwa ko din Filipino.  Ang aking asawa ay nagtatrabaho sa Japan at may visa status bilang isang "Engineer" specialize sa "Electrical Engineering". Kami ay nagkakilala sa Pilipinas, 4 years ago ay pumunta kami dito ng aking anak at ang visa namin ay kanyang family "Dependent " o "Kazoku Taizai". Ang aming anak ay babae at anim na taon na siya ngayon. Nais kong matulungan sa pinansyal ang aking pamilya sa Pilipinas kaya ako din ay nagtatrabaho dito. May kasamahan ako sa kompanya na isa din ina na Chinese national at katulad din namin ang visa. Ang kanyang anak na lalaki pagka graduate ng High School ay nagkaroon ng problema tungkol sa kanyang visa at ngayon ay hindi makapag trabaho.  Ang perang ginastos nila para makapag High School ang kanilang anak ay hiniram lamang sa tulong ng "Educational Loan". Ito ay kailangan ng bayaran at talagang malaking suliranin ayon sa kanya. Ako ay nag- aalala dahil ang aking anak ay kapareho din ang visa at baka magkaroon din ng problema sa hinaharap gaya ng sa kanila.

Advice:

Sa Japan, ang mga Cook at IT na mga kawani na nagtatrabaho sa kompanya ay may  iba't-ibang uri ng visa at working permit. Ang kanilang asawa at mga anak ay magkakaroon ng  family "Dependent" visa status. Ang visa ito ay may regulasyon na dapat sundin. Kung nais magtrabaho ay dapat ipa-alam sa Immigration at pinapahintulutan lamang na 28 oras sa loob ng isang buwan.

Kung binabalak ninyong pag-aralin ang bata dito sa Japan at iniisip din ang kanyang magiging hanap-buhay sa kinabukasan ay kinakailangan na kayong buong mag-anak ay magpalit mula sa family "Dependent" o "Kazoku Taizai" sa "Long Term Resident" o "Teiju" visa status. Mahirap kung ang bata lamang ang gustong magsarili at kumita ng ikabubuhay.  Siya din ay mahihirapan kung mag-isa lamang na magpapalit ng visa status. Sa mga dahilan ito ay kailangan na ang buong pamilya ay may matatag na income. Kinakailangan din na humingi ng pahintulot at sundin ang patakaran ng  Immigration kung magtatrabaho na "Dependent" ang hawak na visa.    

Ang mga sumusunod ay ilan lamang sa mga importanteng kondisyon sa pagpapalit ng visa status, gaya ng kung ilang taon maninirahan sa Japan, kinikita ng pamilya at kung sumusunod sa mga batas ng Immigration at iba pa. Ang inyong sitwasyon at mga plano para sa buong pamilya ay dapat isipin mabuti at ang paghahanda sa pag-apply ng visa. Ipinapayo din namin na komunsulta kayo sa espesyalista na nakakaalam sa mga batas nito. Kung mayroon ka pang mga katanungan ay maaari kang tumawag sa amin sa CCW (Counseling Center for Women).

Free dial: 0120-123-397

Cell phone: 090-8001-4695

Tagalog: Lunes, Martes, Huwebes

Oras: 10:00 ~ 17:00

ccwjp LINE QR code:

ccwjpQRコード.jpg