DV victim with the status of dependent

Q. Ako ay babae at pareho kaming mag-asawa na _________________ ang nasyonalidad.  Nakapasok siya dito sa Japan na ang visa ay tinatawag na Specialist in Humanities/International Services (Jinbunchishiki Kokusai Gyomu).  Nakaranas ako ng pisikal na pananakit mula sa aking asawa, humingi ako ng tulong sa Pulis at magkasama kami ng aking anak na binigyan ng Emergency Protection. Subalit ng sabihin kong gusto naming magpatuloy na manirahan dito sa Japan ay sinabihan ako ng Counselor (Sodan-in) na hindi ito mapapahintulutan.  Ang dahilan daw ay ang hawak naming visa ay (Dependent) lamang ng aking asawa.  Ako ay pamilya o dependent ng Specialist in Humanities/International Services visa holder na dito nanirahan sa Japan.  Dahil nga ako ay nalayo na sa aking asawa kaya ang aking status ay hindi na kasama bilang pamilya at kailangan ko raw na umuwi na sa aking sariling bansa.  Parang walang gaanong alam tungkol sa mga visa ng foreigner ang tumulong sa akin na Counselor.  Kahit ba ako ay humingi ng tulong sa iba ay pareho din ang aking magiging hantungan, ang umuwi na lamang sa aking bansa?

A. Ang kumukunsulta sa amin ay hindi lamang galing sa mga DV victims na may visa bilang Spouse ng Japanese, Second or Third Japanese Descendant ngunit iyong may mga "Dependent " din ang visa .  

Kahit na "Dependent" lang ang iyong visa at kung ikaw ay humingi ng tulong dahil sa DV at nasa emergency na kalagayan ay posibleng mabigyan ng Temporary Protection.  Subalit ang iyong kahilingan na payagan kayo na manatiling mamuhay dito sa Japan na mag-ina ay talagang mahirap na mangyari.  Dahil nga visa mo ay "Dependent" kaya kinakailangan na ikaw ay kasama o dependent ng iyong asawa dahil ito ang batas.  Ang may mga visa na ganito kahit na may permit galing sa Immigration ay pinapayagan makapag trabaho na hindi hihigit ng 28 oras sa isang Linggo. Hindi rin maaring humingi ng "Livelihood Assistance" o Seikatsu Hogo ang may mga ganitong visa kaya nagkakaroon ng problema sa pamumuhay.

May mga kaso na ang dahilan ay inaayos ang Divorce sa asawa na pinapayagan na pansamantalang manatili dito sa Japan hanggang matapos ito. Sila ay nabigyan ng suporta. Kumunsulta ka sa mga Women's Group Supporters ng mga Dayuhan at sa abogado na dalubhasa sa mga ganitong problema. 

Kung mayroon ka pang mga katanungan ay maari mo kaming tawagan sa Counseling Center for Women

Free dial: 0120-123-397

Cell phone: 090-8001-4695

Tagalog: Lunes, Martes, Huwebes

Oras: 10:00 ~ 17:00

ccwjp LINE QR code:

ccwjpQRコード.jpg