DV- Sharing of Living Expenses (Hatian ng Gastos )

Q. Ako ay isang babae at ang nasyonalidad ko ay ______________.  Labing-limang taon (15 yrs.) na kaming nagsasama ng aking asawang Hapon.  May dalawa kaming anak.  Subalit noon kami ay nagsasama pa ay maraming beses niya akong binugbog.  Sa ngayon ay magkahiwalay kami ng tirahan.  Gusto ko na sanang iayos ang aming divorce pero hindi niya aamin na binugbog niya ako.  Dahil hindi siya papayag makipag divorce matatagalan din ang proseso.  Sa ngayon ay nabubuhay ako sa perang aking naiipon, at nagtatrabaho para mabuhay.   Hindi sapat ang aking pera para matugunan ang aking pang-araw araw na ikabubuhay.  Dahil nga may konti akong ipon kaya hindi ako puwedeng mag-apply sa seikatsu hogo (livelihood assistance).  Mayroon bang magandang paraan tungkol sa aking problema.

A. Kung ikaw ay naninirahan hiwalay sa iyong asawa maari ng umpisahan ang pag-uusap sa Family Court (Chotei o pamamagitan).  Ang iyong asawa ay may obligasyon na hatian ka sa iyong mga gastusin.  Ito ay tinatawag na hatian ng gastos ng mag-asawa (sharing of living expenses).  Ang mga gastusin habang kayo ay mag kahiwalay ng tirahan gaya ng bayad sa upa sa bahay, at iba pang mga gastos bilang single mother ay dapat niyang bayaran.  Ito ay susumahin ayon sa kanyang kinikita (income) at iba't ibang bagay na dapat disisyonan.  (Matatapos ang pagbabayad nito kung naging legal na ang divorce).  Kung hindi siya tumupad sa pinagkasunduan ninyong hatian at hindi ka rin niya binayaran ay, ang mga ariarian na nasa kanyang pangalan (ipon, bahay at lupa, atbp.) ay mapipigil o makukuha (attached or placed under distraint) para sa katuparan ng napagkasunduang bayaran.  Ang proseso sa sinasabing pagpigil ay kailangang gawin.

Kung mayroon ka pang mga katanungan ay maari mo kaming tawagan sa Counseling Center for Women 

Free dial: 0120-123-397

Cell phone: 090-8001-4695

Tagalog: Lunes, Martes, Huwebes

Oras: 10:00 ~ 17:00

ccwjp LINE QR code:

ccwjpQRコード.jpg