DV Hindi Pagtanggap sa Notipikasyon ng Diborsyo

Q.  Ako ay isang babae at may __________________ na nasyonalidad.  Ako ay kasal sa isang Hapon.  Ang problema ay hindi siya nagbibigay ng pang gastos sa bahay at hindi niya akong pinapayagan na magtrabaho.  Hindi ko rin nabibili ang mga importanteng bagay na kailangan ng aking anak kaya mahirap ang aming pamumuhay.  Pag kami ay nag-aaway ay sinasabi niya na didiborsyohin niya ako, at ang magiging taga pag-alaga o guardian ng bata ay Hapon lang.  Wala na mang tiyak na pisikal na pambubugbog subalit binabato niya ako ng mga bagay, at inaambaan niya akong susuntukin, kaya nakararanas ako ng psychological at economic na pananakit.  Sa hinaharap ay gusto kong magtrabaho ng full time sa isang Nursing Home at kung ako ay maka-ipon ng sapat na halaga mula sa aking suweldo ay iniisip kong hiwalayan siya.  Ako ay nag-aalala na magalit siya at bigla na lang niyang ipasa sa Munisipyo ang Divorce Paper at kunin niya ang karapatan para sa bata (child custody).

A.  Ang divorce sa Japan ay kasunduan ng mag-asawa.  Parehong susulatan ang mga kinakailangang impormasyon at kailangan na may signature o stamp (hanko) ang mag kabilang panig at ito ay dadalhin sa Munisipyo, napakadaling gawin.  Paminsan minsan ng dahil sa madaling pamamaraan nito ay nakalulungkot isipin na maaring palsipikahin (fake) ang signature at may nangyayaring ganitong kaso. (False Entries in the Original of Notarized Deeds)  Upang hindi mag-alala na mangyari ito, ay may sistema na tinatawag na Hindi Pagtanggap sa Notipikasyon ng Diborsyo (Non Acceptance of Notification of Divorce).  Ang form ay maaring makuha sa Munisipyo.  Ang mga kinakailangang impormasyon gaya ng pangalan, signature, stamp (hanko) at ang legal na address ng mag-asawa na naka rehistro sa Family Registry at iba pang bagay na may kinalaman sa mag-asawa.  Ito ay ipapasa sa Munisipyo kung saan nakatira ang mag-asawa.  Ang dokumentong ito ay walang expiration date at maaari mong ihinto o kanselahin sa pamamagitan ng pagpasa ng porma tungkol sa pag-uurong.

Kung mayroon ka pang mga katanungan ay maari mo kaming tawagan sa Counseling Center for Women

Free dial: 0120-123-397

Cell phone: 090-8001-4695

Tagalog: Lunes, Martes, Huwebes

Oras: 10:00 ~ 17:00

ccwjp LINE QR code:

ccwjpQRコード.jpg