DV Divorce (tagalog)

Q. Ako ay may _________________ na nasyonalidad na babae.  Ako ay biktima ng DV ng aking asawa, nalilito pa rin ako kung siya ay aking hihiwalayan.  Subalit, ako ay walang kakayahang pang pinansyal at ang aking asawa ay empleyado sa isang kompanya at sumasahod buwan-buwan.  Ako naman ay may part-time na trabaho, may dalawang anak sa elementarya na pinalalaki kaya hindi sapat ang kinikita sa mga kailangan sa aming pamumuhay.  Kung sakaling kuhanin ng aking asawa ang "child custody" o legal na magpapalaki sa bata, nag-aalala ako na hindi maging pabor sa akin dahil ako ay isang banyaga (foreigner).  Subalit kung ako ay magpapatuloy ng pakikisama sa kanya ay mabubugbog ulit ako.  Nakikita rin ng mga bata ang nangyayari at ito ay hindi maganda para sa kanila.  Ano kaya ang magandang paraan para ma divorce ko siya?  Ako rin ay walang sapat na pera at walang tutuluyan kung kami ng mga bata ay aalis ng bahay.  Hindi rin ako makapagkonsulta sa abogado tungkol sa divorce.

A. Sa mga biktima ng kaso ng Domestic Violence - ay may DV Center - (Spousal Violence Counseling and Support Centers), City/Ward Office Consultation Section na maari mong pagtanungan at hilingan ng tulong.  Ang biktima ng DV, na nakararanas ng matinding pambubugbog at nasa panganib ang buhay ay maaring mabigyan ng "Temporary Protection o Pansamantalang Proteksyon".  Sa ganitong paraan ay maaring mong isama ang iyong anak at lumabas kayo ng bahay.   Pagkatapos nito ay may suportang pang kabuhayan na ibinibigay.  Dahil ang prioridad ng Temporary Protection ay upang pangalagaan ang kaligtasan ng biktima ay kailangan na pumasok kayo sa Shelter.  Para na rin sa kaligtasan ng biktima ay ipinagbabawal ang paglabas at pikikipag kontak sa labas.  Ito ay ipinapasunod at bibigyan ka ng suporta hanggang hindi pa tiyak na ligtas ang iyong kalagayan at dahil maaring kayo rin ay pinaghahanap ng nangbugbog.

Kung mayroon ka pang mga katanungan ay maari mo kaming tawagan sa Counseling Center for Women

Free dial: 0120-123-397

Cell phone: 090-8001-4695

Tagalog: Lunes, Martes, Huwebes

Oras: 10:00 ~ 17:00

ccwjp LINE QR code:

ccwjpQRコード.jpg