Domestic Violence (tagalog)

Nakaranas ng domestic violence at epekto nito sa katawan at damdamin na parang masamang panaginip sa mga asawa ng Japanese dito sa Japan (kasama dito ang mga nagsasama ng hindi kasal).

Binibigyan ng proteksyon ayon batas ang mga biktima ng domestic violence.  Ang mgamay problema tungkol sa domestic violence ay maaring kumunsulta sa domestic violence consultation office at sa pulis sa kanilang lugar na tinitirhan. Ang domestic violence ay hindi lamang pisikal, psychological, pinansyal, pang aabuso seksual, sosyal  at iba pang uri nito.  Sa kaso ng mga kababaihang dayuhan, sila ay dumidepende sa asawa para makakuha ng visa ng spouse of Japanese.  Ang kahinaan ito ay isang dahilan ng psychogical na pang aabuso na kanilang nadarama.  At dahil na rin sa pagiging dayuhan. Ang kaibahan ng kultura ng Japan na pinapasunod at ang hindi pagtangap sa kultura at iba pang bagay ng asawang dayuhan.  Para sa mga nahihirapang kumunsulta sa consultation office sa inyong lugar o kaya sa pulis, ay maari kayong tumawag o kumunsulta sa NGO/NPO na makakatulong na magbigay ng impormasyon sa inyo.

Kung mayroon ka pang mga katanungan ay maari mo kaming tawagan sa Counseling Center for Women.

Free dial: 0120-123-397

Cell phone: 090-8001-4695

Tagalog: Lunes, Martes, Huwebes

Oras: 10:00 ~ 17:00

ccwjp LINE QR code:

ccwjpQRコード.jpg