Domestic Violence - Child Support

Q. Ako ay makikipag divorce ng dahil sa Domestic Violence, bilang isang ina ay may karapatan ako na maging guardian ng aking anak.  Wala kaming kasunduan tungkol sa pagbisita sa bata dahil nga ito ay Domestic Violence na kaso.  Sa katotohanan ay iniisip kong magtrabaho  at palakihin ang aking anak sa aming bansa .  Para sa isang foreigner na single parent ay talagang mahirap tumira dito sa Japan.  Aking pinag-aalala ay ang mga gagastusin sa pagpapalaki sa bata (Child Support) na mang gagaling sa aking asawa.  Kung kami ay dito maninirahan ay mararamdaman niya ang kanyang obligasyon. At kung sakaling hindi siya mag bayad, ako ay maaring ligal na humiling ng suportang pinansyal sa pagpapalaki sa bata (Child Support).  Subalit kung kami ay babalik sa aking sariling bansa, ay baka mawalan na siya ng interest na suportahan ang kanyang anak.  Sa aking palagay at pang unawa, kung sakali siya ay magiging iresponsable ama, ang ligal na proseso sa ibang bansa ay talagang mahirap isagawa. Maari kaya na atasan siya na bayaran niya ito ng isang beses lamang.

A. Karaniwan ang mga gastusin sa pag papalaki ng bata (Child Support) ay pangkabuhayan gastos buwan-buwan para sa bata.  At bilang tuntunin ito ay dapat na buwan-buwan dahil ang kinikita ng magulang, o kaya ang sitwasyon ng bata ay posibleng magbago ng hindi inaasahan. Pero kung mapagkakasunduan pareho ng magulang ay may mga kaso na maari itong bayaran  ng isang beses lamang.  Subalit ang pag babayad ng isang beses lang ay depende sa sitwasyon at pinansyal na kapasidad ng ama.

Gaya ng iyong nabanggit, kung ikaw ay uuwi na sa sariling mong bansa, ay mahirap isagawa ang mga kinakailangan hakbang sa ibang bansa.  Kaya ikaw lamang mag-isa ang magdurusa kung sakali siya ay hindi tumupad sa pagbabayad.

Para sa iyong inpormasyon, ito ay hindi sapilitan. Pero maari bigyan ng tagubilin o rekomendasyon ang ama sa pamamagitan ng "Family Court"  at ito ay posible sa mga kaso ng hindi pagtanggap ng "child support". Ito ay dapat mong hilingin sa korte.  Sa mga kaso ng hindi nakakatanggap ng "Child Support", mas makabubuti na kuhanin mo na ang kalahati ng kanyang sweldo (maximum) bago ito mangyari.  Maari din itong bawasin sa kanyang sweldo buwan - buwan.

Kung mayroon ka pang mga katanungan ay maari mo kaming tawagan sa Counseling Center for Women

Free dial: 0120-123-397

Cell phone: 090-8001-4695

Tagalog: Lunes, Martes, Huwebes

Oras: 10:00 ~ 17:00

ccwjp LINE QR code:

ccwjpQRコード.jpg