Disiplina at Pananakit sa Bata (Child Abuse)

Kamakailan lamang, napanood ko sa balita (news) sa Japan ang tungkol sa pananakit sa bata "child abuse".  Ako ay nalilito dahil mahirap maintindihan and nilalaman ng salaysay.  Sa aming bansa ay kasama sa pag disiplina sa bata ang paminsan minsan na pamamalo, sa matinding kaso naman ay gumagamit ng sinturon bilang pamalo.  Maraming tao ang naniniwala na ito ay kailangan gawin para sila ay matuto.  Sa kabilang panig, dito sa Japan, ay malaking katanungan ang pamamaraan kung papaano didisiplinahin ang bata. Sa aking palagay, ito ay kaiba sa pananakit sa bata (child abuse), subalit ang lipunan ay mahigpit tungkol dito.  Ang aking kaibigan ay napagalitan ng kanyang hipag dahil pinalo niya ng chinelas ang kanyang anak na lalaki.

Hindi maliwanag kung minsan ang borderline sa pagitan ng pag disiplina at pananakit sa bata.  Ang mga dalubhasa gaya ng pediatrician, child psychologist, child social worker, guro atbp. ay parehong nagsasabi na "Ang pag disiplina ay upang bigyan ng magandang edukasyon ang bata at matutunan niya ang tama at mali" "Kung ang malupit at emotional na parusa ay magdudulot ng malaking takot sa bata o kaya ay masasaktan siyang mabuti, ito ay maliwanag na "child abuse" sa panig ng bata.

Kung tayo ay galit ay kadalasan na nawawalan tayo ng pasensiya at kontrol sa sarili (self-control) na hindi naman natin gustong gawin ito subalit maaring makasakit sa bata.

Kamakailan lamang, ang malupit na pagpaparusa sa bata ay naging malaking issue sa publiko.  Nagkaroon ng maraming talakayan para doon sa mga sumasang-ayon at hindi.  Marahil marami sa atin ang naniniwala na hindi nararapat ang mag parusa kundi importanteng maipaliwanag na mabuti sa bata kung ano ang dahilan kung bakit natin ito nagawa.

Kung mayroon ka pang mga katanungan ay maari mo kaming tawagan sa Counseling Center for Women

Free dial: 0120-123-397

Cell phone: 090-8001-4695

Tagalog: Lunes, Martes, Huwebes

Oras: 10:00 ~ 17:00

ccwjp LINE QR code:

ccwjpQRコード.jpg