Diborsyo sa Japan 3

Korte

Q. Kung hindi malutas ang problema sa pamamagitan ng "mediation", kailangan pa bang umakyat sa korte?

  • Yes, kung hindi malutas ang mga usapin sa pamamagitan ng "mediation", kailangan mong mag-apply sa korte.

Q. Gaano katagal ito aabutin?

  • Pangkaraniwan ito ay inaabot ng isang taon.  Subalit may mga kasong tumatagal hanggang 2-3 years.  Bawat kaso ay mag-kakaiba

Q. Kailangan bang  magbayad ng "Legal Fees" kung aabot sa korte ang kaso?

  • Kung ikaw ay kumuha ng abogado sa inyong "mediation", ang serbisyo ng abogado ay hanggang matapos ang "mediation".  Subalit kung aabot sa korte at kailangan mo ulit ng abogado ay kinakailangan mo ulit na magbayad ng "legal fees".

Q.Maaari ko bang malaman ang tungkol sa Horitsu Fujo Kyokai (Legal Aid Assistance Association)?

  •  Ang Legal Aid Assistance System ay naglalaan ng tulong o pautang (loan) para sa mga taong walang kakayahan magbayad sa mga court trials.  Ang Bar Association ay may Legal Aid Assistance Association na tumutulong sa publiko para sa suportang ligal. 
  • 1)    Kung ang kinikita ay mababa kesa sa itinakdang antas at hindi kayang bayaranang mga ligal na bayarin at bayad sa korte.
  • 2)    Kung may posibilidad na iyong ipapanalo ang kaso ay papautangin ka ng Legal Aid Assistance at direktang babayaran ng advance ang abogado.  Kanilang susumahin ang iyong loan at maari mo itong bayaran ng ilang beses (installment basis).  Kung maipanalo ng abogado ang iyong kaso ay kinakailangan mo siyang bayaran ng karagdagan sa pagpapanalo ng iyong kaso.  Ang hinihiling nilang halaga ay ayon sa rekomendasyon ng third party-lawyer sa bar association.

Q. Paano magagamit ang Legal Aid Assistance System?

  • Kung nais mong gumamit ng Legal Aid Assistance ay kinakailangan mong mag-apply at kontakin ang pinakamalapit na branch ng Legal Aid Assistance Association sa inyong lugar.  Kanilang didisisyunan kung ikaw ay maaring makinabang ng tulong na ito.  Kung maaprubahan ang iyong aplikasyon ay kanilang babayaran ang halagang magagastos sa kaso at ang paunang bayad sa abogado at ito ay iyong magiging utang (loan).   Kailangan bayaran mo sila ng halagang \10,000/month hanggang mabayaran mo ng buo ang iyong loan.  Mga papeles na dapat mong ihanda ay family registry, residence certificate, seal, income computation certificate (gaya ng income tax certificate, tax exception certificate).

Q. Maari ba akong kumuha ng ibang abogado kung hindi ko magustuhan ang serbisyo ng abogado na pinakilala ng Legal Aid Assitance?

  • Maari itong gawin subalit mahirap.  Susuriin nila ang iyong kahilingan ayon sa iyong mga dahilan.  Ang una mong dapat gawin ang sumangguni sa kanila. 

Kung mayroon ka pang mga katanungan ay maari mo kaming tawagan sa Counseling Center for Women.

Free dial: 0120-123-397

Tel: 090-8001-4695

Tagalog: Lunes, Martes, Huwebes

Oras: 10:00 ~ 17:00

 

ccwjp LINE QR code:

ccwjpQRコード.jpg