Diborsyo sa Japan 2

Q. Magkikita ba kami ng asawa ko sa oras ng usapan sa tagapamagitan(choutei)?

  • Sa magkaibang kuwarto kayo maghihintay habang ang isa ay kinakausap ng tagapamagitan.  Palitan kayong kakausapin ng tagapayo sa tuwing oras ng usapan kaya hindi kakailanging magkita. Kung natatakot na baka saktan ng asawa,  maagsabi lamang at may sasama sa iyong opisyal na imbestigador o kawani.

Q. Maari bang ituloy ang pamamagitan(choutei)at korte nang ililihim ang kinaroroonan?

  • Posibleng isulat sa aplikasyon ang tirahan sa certificate of residence o ng kakilala/kaibigan. Subalit kailangang ipaliwanag ng mabuti sa korte kung bakit kailangang ilihim ang tirahan sa asawa.

Q. Ano ang mga kailangang dalhing papeles sa tagapamagitan (choutei)?

Sa oras ng aplikasyon      

application form (mayroon sa family court)

- seal (inkan) (kahit anong klase ng inkan kahit mga nabibili ng gawa na o pasadya)  

certificate of residence (koseki tohon) (original)  

citizen registratration (juminhyo)(listahan ng myembro ng pamilya, pinaggalingan)  

letter of proxy(kung gagamit ng abogado ay kailangan ng power of attorney).   

Sa oras na magsimula ang tagapamagitan(choutei),wala nang iba pang kakailanganin.

Q. Mas mainam bang gumamit ng abogado?

  • Mas makabubuting gumamit ng abogado subalit may mga kakailanganing bayaran. Ang paggamit ng tagapamagitan(choutei) ay pangkaraniwan. Kung makukuha sa magandang usapan ay mas mainam na maayos sa pagitna ng tagapamagitan. Kahit baguhan ay tutulungan ng  family court, tagapamagitan(choutei).

Q. Marami bang babayaran sa pagpunta sa tagapamagitan(chouteti)Kung maraming babayaran, paano na ang mga walang pambayad?

  •  Kung mag-isang aayos ng problema sa tagapamagitan(choutei), ang babayaran lang ay ang printa ng papeles at selyo (3000yen/average rate). Kung gagamit ng abogado, ang bayad sa abogado at ang pansimulang bayaran, 300,000~500,000yen. Para sa mga taong walang pambayad, maaring humingi ng tulong sa legal aid(babayaran muna nito subalit pagkatapos ay kailanganing bayaran kahit hulugan).  Maaring hindi gumamit ng abogado, at mag-isang makipag-usap.

Q. Hindi ko kayang magbayad ng abogado, ano ang dapat kong gawin?

  • Makipag-ayos mag-isa. Sa pagpunta sa tagapamagitan ay maaring mag-isa. 

Q. May mga nagsasabin na kailangan ko ng statement ng katotohan, kailangan ba talaga ito?

  • Ang statement ng katotohanan ay kasasayan ng iyong pamumuhay. Kahit hindi isulat kamay, maari rin na sabihin sa tagapamahala(choutei giin). Ayusin ang pagpapahayag, hiidi kailangang ulit-ulitin ang pagpapahayag.  Mas makabubuting isulat kamay. Pag-isipang mabuti ang isusulat.

Q. Gaano katagal mulan sa tagapamahala(choutei)hanggang korte?

  • Maaring  matapos ang usapan ukol sa diborsiyo sa loob ng 6 na buwan. Kung kasama sa usapin ang tungkol sa pagkuha ng custody (pag-angkin ng anak), mga ari-arian atbp., maaring abutin ng 1~2 taon. Aabutin ng ganito katagal ang paglutas ng problema.

Q. Maari bang magdiborsyo kahit na magkasama pa kaming mag-asawa sa bahay?

  • Maari. Kaya lang ay bihira ang naayos ng mahusay ang ganitong sitwasyon. Mas makabubuting humiwalay ng tirahan. Sa huli ay kakailangan din naming maghiwalay ng tirahan.

Q. Tumigil ang aking asawa sa trabaho at hinidi kumikilos. Nahihirapan na ako na pagkasiyahin ang kinikita sa trabaho para panggastos sa araw-araw. Iniisip ko na kumuha ng diborsiyo. Maari bang maging dahilan ng diborsyo ang hindi pagtatrabaho ng asawa?

  • Ang hindi pagtatrabaho ay napapabilang sa tinatawag na malicious abandonment , dahilan upang kumuha ng deiborsyo.  Mahirap ituloy ang isang pagsasama kung nahihirap o hindi na makaya ang pangaraw-araw na gastusin dahil sa kawalan ng trabaho. Mahalaga at sapat na dahilan ito upang kumuha ng diborsyo. Subalit kung nais namang magtrabaho ngunit walang mahanap na trabaho , hindi ito sapat na dahilan upang kumuha ng diborsyo.

Kung mayroon ka pang mga katanungan ay maari mo kaming tawagan sa Counseling Center for Women.

Free dial: 0120-123-397

Tel: 090-8001-4695

Tagalog: Lunes, Martes, Huwebes

Oras: 10:00 ~ 17:00

ccwjp LINE QR code:

ccwjpQRコード.jpg