Diborsyo sa Japan 1

Mga Tanong at Sagot Ukol sa Diborsyo Para Sa Mga Kababaihan

Q. Saan ako maaring humingi ng payo ukol sa Diborsyo?

  • Maaring pumunta sa Kapisanan ng mga Abogado, Dibisyon ng Kunsultasyon sa city hall at munisipyo, tagapayo sa Welfare Assistance Office. And bayad sa abogado ay nagmumula sa ¥5000 per 30 minuto. Sa mga nababahala ukol sa pagkuha ng diborsyo, maaaring pumunta sa seminar para sa diborsyo, mga panayam o di kaya ay sa mga tagapayo ukol sa diborsyo.

Q. Saan maaaring kumuha ng dokumento para sa diborsyo?

  • Sa dibisyon para sa Pamilya sa mga city hall at munisipyo.

Q. Ano ang dapat gawin upang hindi ako maidiborsyo ng aking asawa ng walang pahintulot mula sa akin?

  • Kailangang magbigay ng kasulatan ukol sa pagtutol ukol sa diborsyo (rikon fujuri todoke) sa city hall o munisipyo.

Q. Diniborsyo ako ng aking asawa ng hindi ko alam.  Ano ang dapat kong gawin?

  • Kailangang ipaglaban ang katibayan ng diborsyo sa munisipyo kung saan nakarehistro. Hindi kakayain mag-isa ito. Makabubuting kumuha ng abogado.

Q. Ano ang dapat gawin kung hindi sumangayon sa diborsyo ang asawa?

  • Mamagitan ang korte para sa pamilya(katei saiban syo), kung saan nakatira ang asawa, o di kaya ay kung saan nakatira ang mag-asawa, ukol sa magiging kasunduaan. Kumunsulta ng maaga sa korte dahil maaaring matagalan bago magkaroon ng kasunduan. Ipinapayong sundin ang proseso at sumanguni sa korte para sa pamilya(katei saiban syo). Gaganapin ang pag-uusap sa korte sa pagitan ng mag-asawa at kinatawan ng katei saiban syo. Ang hangarin ng katei saiban syo ay ang payapang diborsyo sa pagitan ng mag-aswa.

Q. Gaano katagal aabutin ang usapan sa tagapamagitan(choutei)?

  • Kung ikaw ay pupunta isang beses sa loob ng isang buwan, pangkaraniwan na ang 3~5pagtitipon. Kung hindi maayos sa kasunduan ay mapapayuhan kayong dalin sa korte ang usapan. May mga kasong matatagalan. Higit dito ay nais ng korte na magkaroon man lang ng kahit isang bese na kasunduaan.

Q. Makakaya bang mag-isang ayusin ang usapan sa tagapamagitan(choutei)?

  • Maari. May mga taong nagsasama ng abogado sa tagapamigatan(choutei). Madalasan ay mag-isa subalit maraming dapat ayusin.

Q. Medyo natatakot akong pumunta sa tagapamagitan dahil ito ay gagawin sa korte!

  • Naiiba sa regional court, mabait ang family court. Pinagsisikapan ng mga tao dito na maging komportable ka. Ang kakausap sa iyo ay hind opisyal sa korte, kung hindi ang tagapamagitan. May mga taong mataas ang hangarin na hindi kakayanin ng tagapamagitan. Kaya hangat maari ay basahin ang mga nakasulat dito at pag-isipan din kung ano ang nasa isipan ng iyong kausap.

Q. Magkikita ba kami ng asawa ko sa oras ng usapan sa tagapamagitan(choutei)?

  • Sa magkaibang kuwarto kayo maghihintay habang ang isa ay kinakausap ng tagapamagitan. Palitan kayong kakausapin ng tagapayo sa tuwing oras ng usapan kaya hindi kakailanging magkita. Kung natatakot na baka saktan ng asawa, maagsabi lamang at may sasama sa iyong opisyal na imbestigador o kawani.

     Kung mayroon ka pang mga katanungan ay maari mo kaming tawagan sa Counseling Center for Women.

Free dial: 0120-123-397

Tel: 090-8001-4695

Tagalog: Lunes, Martes, Huwebes

Oras: 10:00 ~ 17:00

ccwjp LINE QR code:

ccwjpQRコード.jpg