Consent - Mediation - Legal Suit Divorce

Q. Ako ay isang foreigner na biktima ng Domestic Violence (DV).  Sa sarili kong pag sisikap at tulong ng aking mga kaiibigan, ako ay kasalukuyan hiwalay sa nananakit kong asawa.  Kailangan ko nang asikasuhin ang divorce naming mag-asawa, subalit nagulat ako dahil ibang-iba ang sistema ng divorce dito sa Japan at sa aking bansa.

Dito sa Japan ay narinig ko na may tinatawag na "Kyogi Rikon Seido"  "Divorce by Consent (Pahintulot) System".  Kung walang tutol ang mag-kabilang panig at magkakaroon ng kasunduan ay madaling matatapos ang "Divorce", nagulat ako dito.  Sa kaso ko naman ay, sabi ng asawa ko basta ko na lang isinama ang aming anak at hindi na kami umuwi ng bahay.  At hindi ko pinaalam sa kanya kung saan kami nakatira mag-ina.  Sa ginawa kong ito ay alam kong galit na galit siya akin at sa palagay ko ay hindi kami magkapag "Divorce" sa pareho naming "Pahintulot".

Ang mga mag-asawa bang hindi makapag "divorce" sa kasunduan lamang ay dapat na mag-harap sa korte?  Ako ay foreigner at hindi masyadong marunong magsalita ng Nihonggo.  Nag-aalala rin ako sa mga gagastusin dito.

A. Ang "Divorce" na sa pamamagitan ng "Pahintulot" o (Divorce by Consent) ay "Divorce" na kagustuhan ng mag kabilang panig.  Ito ay isang pamamaraan na malulutas ang "Divorce" sa pamamagitan ng pag-uusap.  Subalit sa kaso na kung ito ay imposible ay kailangan pumunta sa Family Court at isagawa ang Mediation at ito ay isa rin pamamaraan.  Gaganapin ito sa Family Court subalit hindi sa sistemang "Trial" o "Paglilitis". Ang magkabilang panig ay dapat na parehong pumunta sa Family Court, "Pag-uusap" na kung tawagin ay "Mediation". At ito ay isang pamamaraan kung paano malulutas ang "Divorce". Ang "Mediators" ang mag-coordinate sa pag-uusap ng mag-kabilang panig hanggang magkaroon ng "Kasunduan" (Settlement).

Subalit kung sa kaso naman na hindi talaga malutas o walang napagkasunduuan , ang susunod na hakbang ay ang paghaharap sa "Korte".  Kaya sa kaso na hindi nagkasundo sa "Divorce by Consent", subukan ang "Divorce by Mediation" at kung hindi pa rin maganda ang naging resulta ay aabot sa "Divorce by Legal Suit".

Sa Mediation na kung walang kasamang abogado, ang babayaran lamang ay \1,200 para sa Revenue Stamp.  Subalit kung mag-isa ka lamang na pupunta sa Mediation, makikinig ka sa salaysay ng asawa mo habang sinasabi mo rin ang iyong panig ay mahirap dahil mag-iisip ka kung makabubuti ba o makakasasama sa iyo ang iyong mga sinalaysay, at may mga taong walang lakas ng loob na gawin ito.  Ulit, kung ang asawa ay nananakit (DV) ,ay may mga masasakit na salita kang maririnig kaya may pamamaraan na humiling ka ng bayaran abogado.  Dito sa  Japan, sa mga taong walang kapasidad ng bumayad ng abogado ay maaring mag-loan sa "Hoteras". Kung may problema tungkol sa wika (language) at iba pa, ina-advise ko idagdag mo rin ito ikonsulta sa Hoteras.

Kung mayroon ka pang mga katanungan ay maari mo kaming tawagan sa Counseling Center for Women

Free dial: 0120-123-397

Cell phone: 090-8001-4695

Tagalog: Lunes, Martes, Huwebes

Oras: 10:00 ~ 17:00

ccwjp LINE QR code:

ccwjpQRコード.jpg