Confused to stay or not in shelter

Q. Ang aking anak ay elementary student pa lamang, at ayon sa kanyang teacher siya raw ay emotionally unstable, hindi siya gaanong nakapag concentrate sa pag aaral, sobrang makasat, at hindi rin siya agad makapag laro sa kanyang mga kaibigan.  Kaya ito ang dahilan kung kaya ako nag aalala na pumasok sa shelter kasama ang aking anak.  Ano ba ang nararapat kong gawin?

A. Ang mamuhay sa paligid na may asawang gumagamit ng dahas o binubugbog ang asawang babae ay talagang nag bibigay ng malaking stress sa bata. Hindi nakapag tataka kung ang iyong anak ay emotionally unstable. Nararamdaman niyang siya ay walang saysay dahil nakikita niya ang pangbubugbog na ginagawa ng kanyang ama at wala siyang magawa para tulungan ang kanyang ina o kaya ay pigilan ang kanyang ama. Maiintindihan talaga na siya ay emotionally unstable dahil masyadong stressful ang kapaligiran niya na hindi karapat dapat para sa mga bata.

 Kung hindi mo kayang mabuhay o kaya wala kang lugar na mapupuntahan para takasan ang biolente mong asawa ay mas makabubuti na humingi ka ng opisyal na suporta o tulong. Subalit ang pagtira sa shelter ay mahirap kung minsan para i adjust ang iyong sarili sa bagong paligid na hindi pamilyar sa inyong mag-ina.

Subalit ang pinaka stressful na bagay para sa iyong anak ay ang pagtira sa tahanan na may "domestic violence", at mas mainam na piliin mo ang lugar na kayo ay ligtas at makabubuhay ng tahimik.

 Tungkol naman sa naabusong bata (abused child) gaya ng iyong anak dahil sa "domestic violence", may mga organisasyon na tumutulong sa mga biktima ng domestic violence at mga kinikilalang sektor para sa child welfare o kapakanan ng bata at ito ay importanteng bagay.  Sila ay susuporta sa inyong mag ina at katulong mo silang mag iisip kung ano ang makabubuti sa inyong dalawa.

Kung mayroon ka pang mga katanungan ay maari mo kaming tawagan sa Counseling Center for Women

Free dial: 0120-123-397

Cell phone: 090-8001-4695

Tagalog: Lunes, Martes, Huwebes

Oras: 10:00 ~ 17:00

ccwjp LINE QR code:

ccwjpQRコード.jpg