สําหรับชาวต่างประเทศที ลงทะเบียนเป็นผู้พํานักในประเทศญี ปุ่น

คุณจะได้ รับการแจ้ งหมายเลขผู้ เสียภาษีและหมายเลขประกันสังคม 12-หลัก (หรือที่เรียกว่าหมายเลขประจําตัว หรือ "หมายเลขของฉัน") โดยจะเริ่มต้นในเดือนตุลาคม 2558

หมายเลขประจําตัวคืออะไร (ชื่อเรียกอย่างไม่เป็ นทางการ "หมายเลขของฉัน")

หมายเลขประจําตัวเป็นหมายเลขที่ออกภายใต้ระบบหมายเลขผู้เสียภาษีและหมายเลขประกันสังคม ซึ่งเป็นพื ้นฐานสําหรับการเชื่อมโยงและการรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่กระจัดกระจายในหลายหน่วยงานเข้าไว้ด้วยกัน ภายใต้ชื่อของบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูล ระบบทําหน้าที่เป็นโครงสร้างพื ้นฐานทางสังคมเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพและความโปร่งใสของระบบภาษีและประกันสังคม ซึ่งจะนําความสะดวกสบายที่มากยิ่งขึ้นมาสู่ประชาชน และสร้างสรรค์ให้เกิดสังคมที่ยุติธรรมและมีความเท่าเทียมกัน ชาวต่างประเทศที่ลงทะเบียนเป็นผู้พํานักในประเทศญี่ปุ่น (ผู้พํานักระยะปานกลาง ผู้พํานักถาวรพิเศษ เป็นต้น) จะได้รับหมายเลขประจําตัวเช่นกัน

Other Languages